Baby Center Интернет продавница
0

Враќање на производи

1. Поврат на стока по договорот во рок од 14 дена

Право на враќање на стоката

Потрошувачот има право да ја врати стоката која е направена онлајн, односно од набавка преку Интернет, во рок од 14 дена без да наведе причини. Периодот за враќање истекува 14 дена од денот кога потрошувачот стекнува физичка сопственост на стоката или е стекнат наместо потрошувачот од трето лице освен превозникот и утврдено за оваа намена од потрошувачот или, во случај на делумна достава на индивидуални парчиња стока од една нарачка. денот на кој потрошувачот стекнува физичко владение на последното парче стока или е стекнато во име на потрошувачот од трето лице освен превозникот и за тоа е назначено од потрошувачот. Со цел да се искористи правото на враќање на стоката, потрошувачот мора да ја извести компанијата Аполло мк дооел ( подружница Baby Center). Онлајн продавница, на ул. Лондонска 4А 1000 Скопје, е-пошта internet.prodavnica@babycenter.mk за одлуката да се повлече од овој договор (на пр. Со писмо испратено по пошта, или е-пошта). За таа цел, потрошувачот може опционално да го користи приложениот образец за повлекување. Без оглед на формата на откажување, потрошувачот мора да и обезбеди на компанијата копија од фактурата.
За да се запази периодот на поврат на стоката, доволно е известувањето во врска со остварувањето на правото на поврат на потрошувачот да биде испратено пред истекот на периодот на повлекување.

Ефекти од повлекување од договорот

Доколку потрошувачот се повлече од овој договор, компанијата, без непотребно одложување и во секој случај не подоцна од 14 дена од денот на приемот на известувањето за повлекување, ќе ги надомести сите примени плаќања, вклучувајќи ги и трошоците за испорака (освен дополнителни трошоци што се должат на најповолната стандардна форма на испорака што ја нуди компанијата). Претпријатието таквите надоместоци ги врши со користење на истите средства за плаќање како што се користат при извршување на првичната трансакција, освен ако не е изречно договорено поинаку; во никој случај, потрошувачот не сноси трошоци како резултат на оваа надомест.

Компанијата може да задржи плаќање сè додека не ја добие вратената стока или додека потрошувачот не испрати доказ дека стоката е вратена, кое и да се случи прво.

Потрошувачот ја враќа или доставува стоката на претпријатието кое му ја доставило стоката на потрошувачот, без непотребно одложување и во секој случај најдоцна во рок од 14 дена од денот на кој потрошувачот го известил претпријатието за пристап до договорот. Временскиот рок се зема предвид ако потрошувачот ја испрати стоката назад пред истекот на рокот од 14 дена.

Директните трошоци за враќање на стоката ги сноси потрошувачот.

Потрошувачот одговара само за намалената вредност на стоката заради ракување со стоката, што не е нужно потребно за да се утврди нејзината природа, својства и функционирање.

Ограничувања за остварување на правото на повлекување

Производите мора да бидат неискористени, неоштетени и во оригиналното пакување, бидејќи во спротивно потрошувачот е одговорен за намалување на вредноста или штетата што ја предизвикува на компанијата. Опцијата за наплата не се однесува на:
  • за стоки што се расипуваат или кои (во моментот на враќање) веќе истеколе,
  • за софтвер, аудио и видео медиум, ако клиентот го отворил безбедносниот печат,
  • за запечатена стока која не ги исполнува условите за враќање од здравствени или хигиенски причини ако потрошувачот го отворил печатот по породувањето.
Горенаведените информации се исто така достапни во форма на документ.

2. Вистинска грешка

Дефиниција на материјална грешка

Грешката е реална:
  • ако производот нема карактеристики потребни за негова нормална употреба или за пласман
  • ако производот нема карактеристики потребни за специфична употреба за која купувачот го купува, но што му бил познат на продавачот или требало да му биде познат;
  • ако производот нема карактеристики што се експлицитно или премолчени договорени или пропишани;
  • ако понудувачот доставил производ што не одговара на примерокот или моделот, освен ако примерокот или моделот не бил прикажан само за известување.
Горенаведените информации се исто така достапни во форма на документ.

Проверка на соодветноста на производот

Соодветноста на производот за нормална употреба се проценува во светло на нормална стока од ист вид и земајќи ги предвид изјавите на сите продавачи за карактеристиките на стоките направени од продавачот или производителот, особено преку рекламирање, презентација на производ или индикации на самата стока.

Извршување материјална грешка

Купувачот може да ги искористи своите права кои произлегуваат од материјална грешка ако го извести давателот за грешката во рок од два месеци од денот кога е откриена грешката. Понудувачот не одговара за материјални дефекти во производот што се појавуваат откако поминала 1 година од предавањето на производот кој е под гаранција.
Правото да се тврди материјална грешка е подетално дефинирано со Законот за заштита на потрошувачите.
Формуларот за тврдење материјална грешка е лоциран.