Baby Center Интернет продавница
0

Вистинска грешка

1. Дефиниција на материјална грешка

Грешката е реална:
  1. ако производот нема карактеристики потребни за негова нормална употреба или за пласман;
  2. ако производот нема карактеристики потребни за специфична употреба за која купувачот го купува, но што му бил познат на продавачот или требало да му биде познат;
  3. ако производот нема карактеристики што се експлицитно или премолчени договорени или пропишани;
  4. ако понудувачот доставил производ што не одговара на примерокот или моделот, освен ако примерокот или моделот не бил прикажан само за известување.

2. Проверка на соодветноста на производот

Соодветноста на производот за нормална употреба се проценува во светло на нормална стока од ист вид и земајќи ги предвид изјавите на сите продавачи за карактеристиките на стоките направени од продавачот или производителот, особено преку рекламирање, презентација на производ или индикации на самата стока.

3. Извршување материјална грешка

Купувачот може да ги искористи своите права кои произлегуваат од материјална грешка ако го извести давателот за грешката во рок од два месеци од денот кога е откриена грешката. Понудувачот не одговара за материјални дефекти во производот што се појавуваат откако поминала 1 година од предавањето на производот кој е под гаранција.

Правото да се тврди материјална грешка е подетално дефинирано со Законот за заштита на потрошувачите.

Формуларот за тврдење материјална грешка е лоциран тука.