Baby Center Интернет продавница
0

Поплаки

Baby Center е во согласност со важечките закони за заштита на потрошувачите. Baby Center вложува максимални напори да воспостави ефикасен систем за решавање поплаки. Жалбата може да се достави преку емаил poprodajna.sluzba@babycenter.si или во писмена форма на адресата на продавачот: Baby Center, Лондонска 4а, 1000 Скопје. Постапката за жалба е доверлива. Продавачот ќе се потруди сите спорови да ги реши спогодбено. Доколку не се постигне спогодбено решение за спорот, судот на местото на регистрираното седиште на понудувачот има надлежност да ги решава сите спорови помеѓу продавачот и купувачот.

Вонсудско решавање на потрошувачки спорови

Во согласност со законските норми на Аполло мк Дооел(Baby Center). не признава ниту еден давател на вонсудско решавање на потрошувачки спорови како надлежен за решавање на потрошувачки спорови што може да биде инициран од потрошувачот во согласност со Законот за вонсудско решавање на потрошувачки спорови.

Аполло мк Дооел(Baby Center), кој како снабдувач на стоки и услуги овозможува трговија преку Интернет на територијата на Република С. Македонија, објавува електронска врска до платформата за решавање на спорови за потрошувачи преку Интернет (СРПС) на својата веб-страница. Платформата е достапна за потрошувачите преку Интернет на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN

Таа регулатива произлегува од Законот за вонсудско решавање на потрошувачки спорови, регулатива (ЕУ) бр. Регулатива (ЕЗ) бр. 524/2013 на Европскиот парламент и на Советот за онлајн решавање на потрошувачки спорови и изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 2016/2004 и Директива 2009/22 / ЕЗ.